Comprar per Categoria

Avís legal

Trendy Moda Barcelona

C/ Sant Miquel, 40

08570 Torello (Barcelona)

Tlf : +34644364862

https://trendy.barcelona

Responsable del tractament de dades: Alexandra Chiriac Ionescu

Email: info@trendy.barcelona

Sobre la Propietat Legal i el Copyright

El propietari d'aquesta web i el seu contingut és l'empresa Trendy Moda Barcelona (Alexandra Chiriac Ionescu amb NIF 51241410D, amb domicili al C/Sant Miquel, 40, 08570 Torello, Barcelona).

Trendy.Barcelona. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d'aquesta web sense la corresponent autorització dels propietaris. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatiu i Trendy.Barcelona queda exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la manca d'exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.

Trendy.Barcelona es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense avís previ i sense cap tipus de limitació. La informació tramesa a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.

Trendy.Barcelona declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole en no poder garantir al 100% l'absència de virus ni d'altres elements a la web.

Condicions d'Utilizació de la Web

Trendy.Barcelona ofereix a la seva web informació relacionada amb el tipus d'activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que siguin pactats.

Trendy.Barcelona es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a trendy.barcelona podent limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. Especialment, Trendy.Barcelona es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l'accés a la seva web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a Trendy.Barcelona que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per a l'adequat funcionament de la web.

Política de Protecció de Dades Personals

Alguns serveis prestats a la web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a Trendy.Barcelona són veraces i es fa responsable de comunicar-hi qualsevol modificació.

Trendy.Barcelona, com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d'acord amb la L.O. 15/1999, els apoderats, intervinents, autoritzats i, si escau, avalistes de l'entitat jurídica signant queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual amb Trendy.Barcelona, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis on l'usuari decideixi donar-se d'alta, així com l'enviament per mitjans tradicionals i electrònics, informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per Trendy.Barcelona.

Trendy.Barcelona ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitats a Trendy.Barcelona. Tot i això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris tenen drets reconeguts i podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com ser informats de les cessions realitzades contactant amb Trendy.Barcelona.

Propietat intelectual

Aquesta pàgina web, incloent-hi el codi font i els continguts elaborats pel titular o els col·laboradors, estan protegits per la normativa nacional i internacional vigent sobre propietat intel·lectual, trobant-se tots els drets reservats, de manera que l'usuari es troba facultat únicament per efectuar la navegació a través de les pàgines per a la seva visualització com a ús privat.

Si es considera que algun dels continguts d'aquesta pàgina infringeix els drets d'autor, preguem que ens sigui comunicat a través del nostre correu electrònic info@trendy.barcelona per a procedir a retirar-lo.

Segueix-nos en Instagram

@Trendymodatorello

Icono hacia arriba